gammel brostein

Utgiftene vokser mer enn inntektene.

Foreslåtte driftsutgifter 2011 Grafikk:Fredrik Hareide

Bergen kommune må kutte 147 millioner i budsjettet for 2011. SV’s Oddny Miljeteig stiller seg kritisk til kuttene.

-Dette er et budsjett som rammer demokratiet og de fattigste.

Et av forslagene til kutt er å legge ned bydelstyrene. Denne ordningen ble iverksatt for bare 2 år siden og skulle være med på å styrke lokaldemokratiet. Kommunen vil kunne spare 13,7 millioner kroner årlig på avviklingen.

Fylkeskommunen kommer til å overta driften av kollektivtrafikken. Kommunen foreslår å legge ned driften av trolleybussene og gratisbussen i sentrum, og skyver dermed ansvaret over på Fylkeskommunen.

– Vi skulle gjerne hatt dette eksklusive tilbudet, men da må andre betale for det, sier byrådsleder Monica Mæland.

Samtidig vil også bokbussen legges ned, for å dekke utgiftene ved utbedring av hovedbiblioteket i sentrum. Nok et tap for bydelene som har stor nytte av dette tilbudet. Brukerne av tilbudet er i store deler barn, så det er nokså paradoksalt med tanke på at kommunen samtidig sier at det skal ikke være opp til hvor du bor som skal være avgjørende om man kan ta del i kommunens kulturtilbud.

Helse

Det største kuttet vil bli avviklingen av 80-prosentregelen for mottakere under 67 år. Regelen innebærer at trygdede sitter igjen med 80 prosent av pensjonen når utgifter til strøm og husleie er dekket. Dette vil bety en besparelse på 21 millioner kroner. Byrådet ønsker likevel å øke midler til eldre og omsorgstrengende i 2011, men vil prioritere tøffere til hvilke leverandører som skal tildeles konsesjon. I tillegg legges det frem å konkurranseutsette de to gjenlevende kommunale aldershjemmene. Beboere og ansatte lever nå i uvisse om hva som skal skje med dem. I Fyllingsdalen derimot planlegges det å bygge et kompetansesenter for demente og korttidssykehjem. Det bor rundt 4000 demente i Bergen. Dette senteret vil kunne øke kompetansen blant helsepersonell, tilby egnede boformer for de berørte og rådgivning for de pårørende.

Det har lenge vært et ønske om å bygge boliger til psykisk utviklingshemmede, men byrådet har heller ikke i dette budsjettet sett seg råd til nye investeringer. Samtidig med dette ser kommunen seg villig til å skaffe boliger for vanskeligstilte og foreslår 187 millioner til utleieformål.

Egenandelene på SFO, hjemmehjelp vil øke, men byrådsleder Mæland ligger til at satsene ligger lavere i Bergen enn andre byer i Norge. Dette er et ledd i statens planer om å utjevne kommunenes økonomi.

Pengestøtten til personer med lese- eller skrivevansker vil fjernes.

Kultur

Byrådet kutter støtten til frivillige organisasjoner med 1,4 millioner. Samtidig økes overføringene til trossamfunn med 2,4 millioner, til totale 130,5 millioner kroner.

Det fremlagte budsjettet inneholder ikke bare røde tall. Arbeidet med svømmehall på Nygårdstangen fortsetter og vil være ferdig i 2013. På USF Verftet er det økende optimisme etter byrådets forslag om å gi 1 million i midler til et ombyggingsprosjekt. Men det vil likevel ta tid før prosjektet kan iverksettes. Det trengs totalt 92,5 millioner kroner, som både staten og fylkeskommunen må bidra til å finansiere. Det vil også gis midler til et nytt litteraturhus og ny scene til «Cornerteater» på Møhlenpris.

Barn og unge

Kommunen ønsker å øke kulturtilbudet til barn og ungdom i områder med svake levekår. Blant tiltakene er bygging av Ny-Krohnborg kulturhus. Skolene får 55 millioner i budsjettøkning til oppussing og oppgradering.

På tross av statlige kutt i barnevernstjenesten, vil Bergen kommune fortsette sin betydelige satsing på området. Byråd Christine B. Meyer uttaler at man vil hjelpe barna og familiene på et tidligere tidspunkt, før problemene blir for omfattende. I tillegg vil det gir midler til å øke kompetansen om overgrep mot barn, til barnehageansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *